VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | 1 Sử-ký | 2 Sử-ký 17 | 2 Sử-ký 18 | 2 Sử-ký 19 | E-xơ-ra

2 Sử-ký 18:1-3

18 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

1 Giô-sa-phát đã được nhiều của cải và sự vinh hiển, bèn kết sui gia cùng A-háp. 2 Cách một vài năm, người đi xuống A-háp tại Sa-ma-ri, A-háp giết nhiều chiên bò ăn mừng Giô-sa-phát và dân sự theo người, rồi khuyên người đi lên hãm đánh Ra-mốt tại Ga-la-át. 3 A-háp, vua Y-sơ-ra-ên, nói với Giô-sa-phát, vua Giu-đa, rằng: Vua muốn đến cùng tôi hãm đánh Ra-mốt tại Ga-la-át chăng? Người đáp: Tôi cũng như vua; dân sự tôi cũng như dân sự vua; tôi sẽ cùng vua đi chinh chiến.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn