VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | I Sử Ký | II Sử Ký 17 | II Sử Ký 18 | II Sử Ký 19 | E-xơ-ra

II Sử Ký 18

18 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Vua Giê-hô-sa-phát trở nên rất giàu có và vinh hiển, vua kết thông gia với vua A-háp. 2 Sau đó vài năm vua đi xuống thăm vua A-háp tại Sa-ma-ri. Vua A-háp giết thịt nhiều chiên và bò thết đãi vua và đoàn tùy tùng; người cũng thuyết phục vua tấn công Ra-mốt Ga-la-át. 3 A-háp, vua Y-sơ-ra-ên nói với Giê-hô-sa-phát, vua Giu-đa rằng: "Ngài có muốn cùng tôi đi đánh Ra-mốt Ga-la-át không?" Người trả lời: "Tôi cũng như ngài, dân tôi cũng như dân ngài, chúng tôi sẽ tham chiến với ngài." 4 Vua Giê-hô-sa-phát cũng nói với vua Y-sơ-ra-ên: "Nhưng hãy thỉnh cầu lời chỉ dẫn của CHÚA trước đã." 5 Bấy giờ vua Y-sơ-ra-ên triệu tập các tiên tri, khoảng 400 người. Vua hỏi họ: "Chúng ta có nên đi đánh Ra-mốt Ga-la-át không, hay nên đình hoãn lại?" Họ trả lời: "Vua hãy đi, Đức Chúa Trời sẽ trao thành ấy vào tay vua." 6 Nhưng vua Giê-hô-sa-phát hỏi: "Ở đây không còn một tiên tri nào khác của CHÚA để chúng ta hỏi người sao?" 7 Vua Y-sơ-ra-ên đáp lời vua Giê-hô-sa-phát: "Còn một người chúng ta có thể nhờ để thỉnh cầu CHÚA, tên ông ta là Mai-ca, con trai Giêm-la, nhưng tôi ghét ông ấy, ông ta không bao giờ nói tiên tri tốt về tôi nhưng chỉ toàn là xấu mà thôi." Vua Giê-hô-sa-phát đáp: "Vua không nên nói như thế." 8 Vua Y-sơ-ra-ên gọi một vị quan và bảo: "Hãy truyền cho Mai-ca, con trai Giêm-la đến đây ngay." 9 Vua Y-sơ-ra-ên và vua Giu-đa, Giê-hô-sa-phát, mỗi người mặc hoàng bào, ngồi trên ngai mình tại sân đạp lúa nơi cổng thành Sa-ma-ri; tất cả các tiên tri đang nói tiên tri trước mặt các vua. 10 Bấy giờ Sê-đê-kia, con trai Kê-na-nia, làm những sừng bằng sắt, tuyên bố, "CHÚA phán như vầy, Ngươi sẽ dùng các sừng nầy húc Sy-ri cho đến khi hủy diệt chúng." 11 Tất cả các tiên tri đều nói tiên tri như vậy: "Hãy tấn công Ra-mốt Ga-la-át, vua sẽ thành công; CHÚA sẽ trao thành ấy vào tay vua." 12 Sứ giả đi mời Mai-ca và nói với người: "Kìa, các tiên tri đều nói cùng một điều rằng vua sẽ thành công, vậy lời của ông nên hợp với họ, ông nên nói điều lành." 13 Nhưng Mai-ca đáp: "CHÚA là Đấng hằng sống, ta chỉ có thể nói với vua điều gì Đức Chúa Trời của ta phán." 14 Khi người đến, vua hỏi: "Mai-ca, chúng ta có nên đi đánh Ra-mốt Ga-la-át không, hay nên đình hoãn lại?" Người đáp: "Cứ đánh đi, vua sẽ chiến thắng mà, thành sẽ lọt vào tay vua." 15 Vua nói với người: "Đã bao lần ta phải buộc ngươi thề rằng nhân danh CHÚA ngươi chỉ nói sự thật với ta?" 16 Người đáp: "Tôi thấy toàn thể Y-sơ-ra-ên chạy tán loạn trên các đồi như bầy chiên không có người chăn; và CHÚA phán: "Những người này không có chủ, hãy để mỗi người trở về nhà bình an.’" 17 Vua Y-sơ-ra-ên nói với vua Giê-hô-sa-phát: "Tôi đã chẳng nói với ngài sao, ông ta không bao giờ nói tiên tri lành về tôi, chỉ toàn điều dữ." 18 Mai-ca tiếp: "Vậy, hãy nghe lời CHÚA, tôi thấy CHÚA ngồi trên ngai và toàn thể đạo thiên binh đứng chầu bên phải và bên trái. 19 CHÚA hỏi: "Ai sẽ dụ A-háp, vua Y-sơ-ra-ên đi lên và ngã gục tại Ra-mốt Ga-la-át?’ Người nói thế này, kẻ nói thế nọ. 20 Bấy giờ một thần tiến lên, đứng trước mặt CHÚA và thưa: "Tôi sẽ dụ người.’ CHÚA hỏi: "Bằng cách nào?’ 21 Thần đáp: "Tôi sẽ đi và làm thần nói láo trong miệng của tất cả các tiên tri của người.’ Chúa bảo: "Ngươi sẽ dụ được người và thành công, hãy đi và làm như vậy.’ 22 Như vậy CHÚA đặt thần nói láo vào miệng các tiên tri của vua; CHÚA đã định tai họa cho vua." 23 Bấy giờ Sê-đê-kia, con trai Kê-na-nia, đến gần, vả vào má Mai-ca và hỏi: "Thần của CHÚA từ ta đã đi đường nào đến để nói cùng ngươi?" 24 Mai-ca trả lời: "Này, vào ngày ấy ngươi sẽ thấy, khi ngươi phải chạy vào phòng trong để trốn." 25 Vua Y-sơ-ra-ên liền ra lệnh: "Hãy bắt Mai-ca, đem trả cho A-môn, quan cai trị thành và cho hoàng tử Giô-ách. 26 Các ngươi hãy nói với họ, vua truyền: Hãy giam tên này vào tù, cho ăn uống tối thiểu thôi cho đến khi ta trở về bình an." 27 Mai-ca tuyên bố: "Nếu vua trở về bình an, CHÚA đã không dùng tôi để phán; ông nói tiếp: "Hỡi toàn dân, các người hãy nghe ta.’" 28 Bấy giờ vua Y-sơ-ra-ên và Giê-hô-sa-phát, vua Giu-đa đi lên Ra-mốt Ga-la-át. 29 Vua Y-sơ-ra-ên nói với vua Giê-hô-sa-phát: "Tôi sẽ ngụy trang để ra trận, còn ngài cứ mặc áo của ngài." Thế là vua Y-sơ-ra-ên ngụy trang và ra trận. 30 Vua Sy-ri đã ra lệnh cho các tướng chỉ huy các xe chiến mã của mình rằng: "Các ngươi đừng tấn công ai, dù nhỏ hay lớn, chỉ tấn công một mình vua Y-sơ-ra-ên mà thôi." 31 Khi các tướng chỉ huy xe chiến mã thấy Giê-hô-sa-phát, họ tưởng đó là vua Y-sơ-ra-ên nên kéo quân tấn công người. Vua Giê-hô-sa-phát kêu cứu và CHÚA giải cứu người; Đức Chúa Trời làm cho chúng tránh xa vua. 32 Khi các tướng chỉ huy xe chiến mã nhận thấy đó không phải là vua Y-sơ-ra-ên, họ quay lại, không rượt theo vua nữa. 33 Bấy giờ tình cờ một người giương cung bắn đại; mũi tên trúng vào giữa vành áo giáp của vua Y-sơ-ra-ên; vua bảo người đánh xe: "Hãy quay cương lại, đem ta ra khỏi chiến trận vì ta bị thương rồi." 34 Trận chiến trở nên dữ dội suốt ngày hôm ấy; còn vua Y-sơ-ra-ên đứng dựa vào xe, đối diện với quân Sy-ri cho đến chiều tối. Vua từ trần lúc mặt trời lặn.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn