VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | I Sử Ký | II Sử Ký 16 | II Sử Ký 17 | II Sử Ký 18 | E-xơ-ra

II Sử Ký 17

17 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Thái tử Giê-hô-sa-phát lên ngôi kế vị; người củng cố đất nước mình để đối đầu với Y-sơ-ra-ên. 2 Vua đóng quân tại khắp các thành kiên cố của Giu-đa, lập đồn trong vùng Giu-đa và tại các thành của Ép-ra-im mà vua cha A-sa đã chiếm được. 3 CHÚA ở cùng vua Giê-hô-sa-phát vì vua đi theo con đường vua Đa-vít, tổ phụ người đã đi trước đây và không tìm kiếm thần Ba-anh, 4 nhưng tìm kiếm Đức Chúa Trời của thân phụ mình và tuân theo các điều răn của Ngài chứ không như nước Y-sơ-ra-ên đã làm. 5 Vì thế CHÚA củng cố vương quốc trong tay vua. Toàn thể Giu-đa đem cống phẩm dâng cho vua Giê-hô-sa-phát cho nên vua trở nên rất giàu có và vinh hiển. 6 Vua được phấn khởi trong các đường lối của CHÚA và tiếp tục phá bỏ các nơi cao cũng như những trụ thờ trong Giu-đa. 7 Năm thứ ba dưới triều vua, vua sai các quan Bên-hai, Ô-ba-đia, Xa-cha-ri, Na-tha-na-ên, và Mi-ca-gia đi dạy dỗ tại các thành của Giu-đa. 8 Cùng đi với họ có những người Lê-vi sau đây: Sêma-gia, Nê-tha-nia, Xê-ba-đia, A-sa-ên, Sê-mi-ra-mốt, Giô-na-than, A-đô-ni-gia, Tô-bi-gia và Tô-ba-đô-ni-gia; ngoài ra cũng có các thầy tế lễ Ê-li-sa-ma và Giô-ram. 9 Họ đem theo Kinh Luật của CHÚA và dạy dỗ dân chúng trong khắp các thành của Giu-đa. 10 CHÚA giáng kinh hoàng xuống các nước chung quanh Giu-đa khiến chúng không dám gây chiến với vua Giê-hô-sa-phát. 11 Người Phi-li-tin đem lễ vật và bạc triều cống vua Giê-hô-sa-phát; còn người Ả-rập cũng đem dâng vua các bầy súc vật: 7.700 con chiên đực và 7.700 con dê đực. 12 Vua Giê-hô-sa-phát trở nên ngày càng cường thịnh; vua xây cất đồn lũy và các thành có nhà kho trong Giu-đa. 13 Vua cũng có nhiều nguồn dự trữ tại các thành trong Giu-đa và những binh sĩ thiện chiến tại Giê-ru-sa-lem. 14 Danh sách của những người này theo gia tộc như sau: Từ Giu-đa, các tướng chỉ huy 1.000 quân gồm có: Át-na, tướng chỉ huy 300.000 dũng sĩ. 15 Kế người là Giô-ha-nan, tướng chỉ huy 280.000 quân; 16 rồi đến A-ma-sia, con trai Xiếc-ri, người tình nguyện phục vụ CHÚA, người chỉ huy 200.000 dũng sĩ. 17 Từ Bên-gia-min có Ê-li-a-đa, một dũng sĩ, người chỉ huy 200.000 binh sĩ cầm khiên và bắn cung; 18 kế người là Giê-hô-gia-bát, người chỉ huy 180.000 binh sĩ vũ trang sẵn sàng để chiến đấu. 19 Đây là những người phục vụ vua, ngoài ra vua cũng đặt những người khác tại các thành kiên cố khắp Giu-đa.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn