VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Nê-hê-mi | Ê-xơ-tê 9 | Ê-xơ-tê 10 | Gióp

Ê-xơ-tê 10:1-3

10 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

1 Vua A-suê-ru bắt xứ và các cù lao của biển nộp thuế. 2 Các công sự về quyền thế và năng lực người, cả sự cao trọng của Mạc-đô-chê, vua thăng chức người lên làm sao, thảy đều có chép vào sách sử ký các vua nước Mê-đi và Phe-rơ-sơ. 3 Vì Mạc-đô-chê, người Giu-đa, làm tể tướng của vua A-suê-ru; trong vòng dân Giu-đa người được tôn trọng, đẹp lòng các anh em mình, tìm việc tốt lành cho dân tộc mình, và nói sự hòa bình cho cả dòng dõi mình.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn