VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Trang Chủ | Mục Lục | Nê-hê-mi | Ê-xơ-tê 9 | Ê-xơ-tê 10 | Gióp

Ê-xơ-tê 10

10 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Vua A-suê-ru đánh thuế các dân tộc trong lục địa cũng như ngoài hải đảo. 2 Tất cả những công việc uy quyền và vĩ đại của vua, và việc vua thăng quan tiến chức cho Mạc-đô-chê đều được ghi chép trong sách Sử Biên Niên của các vua Mê-đi và Ba-tư. 3 Mạc-đô-chê người Do-thái làm tể tướng dưới triều vua A-suê-ru, có uy quyền giữa người Do-thái, được toàn thể đồng bào ông ngưỡng mộ, vì ông luôn luôn tìm cầu lợi ích cho dân tộc ông, và can thiệp vì hạnh phúc của hết thảy giống nòi ông.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn