VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Ê-xơ-tê | Gióp 11 | Gióp 12 | Gióp 13 | Thi-thiên

Gióp 12:12-25

12 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

12 Người già cả có sự khôn ngoan, Kẻ hưởng trường thọ được điều thông sáng. 13 Nơi Đức Chúa Trời có sự khôn ngoan và quyền năng; Mưu luận và thông minh điều thuộc về Ngài. 14 Kìa, Ngài phá hủy, loài người không cất lại được; Ngài giam cầm người nào, không ai mở ra cho. 15 Nầy, Ngài ngăn nước lại, nước bèn khô cạn; Đoạn, Ngài mở nó ra, nó bèn làm đồi tàn đất, 16 Tại nơi Ngài có quyền năng và khôn ngoan; Kẻ bị lầm lạc và kẻ làm cho lầm lạc đều thuộc về Ngài. 17 Ngài bắt dẫn tù những kẻ bày mưu, Khiến các quan xét ra điên dại. 18 Ngài mở trói cho các vua, Và thắt xiềng xích nơi lưng họ; 19 Ngài bắt dẫn tù những thầy tế lễ, Đánh đổ các kẻ cường quyền. 20 Ngài cất lời khỏi kẻ nói thành tín, Làm cho kẻ già cả mất trí khôn. 21 Ngài giáng điều sỉ nhục trên kẻ sang trọng, Tháo dây lưng của người mạnh bạo. 22 Ngài bày tỏ những sự sâu nhiệm ẩn trong tăm tối, Và khiến bóng sự chết hóa ra sáng sủa. 23 Ngài khiến các dân tộc hưng thạnh, rồi lại phá diệt đi; Mở rộng giới hạn cho các nước, đoạn thâu nó lại. 24 Ngài cất thông sáng khỏi những trưởng của các dân tộc thế gian, Khiến chúng đi dông dài trong đồng vắng không đường lối. 25 Chúng rờ đi trong tối tăm, không có sự sáng, Và Ngài làm cho họ đi ngả nghiêng như kẻ say.

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn