VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Ê-xơ-tê | Gióp 25 | Gióp 26 | Gióp 27 | Thi-thiên

Gióp 26

26 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

1 Gióp cất tiếng đáp rằng: 2 Ngươi đã phù trợ kẻ không quyền dường nào! Tiếp cứu cánh tay chẳng sức lực, 3 Khuyên luận kẻ vô tri, Và tỏ biết bao sự khôn sáng chân thật! 4 Người đã giảng luận cho ai? Linh hồn của ai bởi ngươi mà ra? 5 Kẻ qua đời run rảy Dưới nước lớn, và muôn vật ở đó cũng vậy. 6 Âm phủ bày lộ ra trước mặt Đức Chúa Trời, Và vực sâu không màn che khuất, 7 Chúa trải bắc cực ra trên vùng trống, Treo trái đất trong khoảng không không. 8 Ngài ém nước trong các áng mây Ngài, Mà áng mây không bứt ra vì nước ấy. 9 Ngài che khuất bề mặt của ngai Ngài, Và trải mây Ngài ở trên nó. 10 Ngài đã vẽ một vòng tròn trên mặt nước, Cho đến nơi giới cực của ánh sáng và tối tăm giáp nhau. 11 Những trụ của các từng trời rúng động, Và sững sờ khi Đức Chúa Trời hăm dọa. 12 Ngài lấy quyền năng mình mà khiến biển dậy lên, Và nhờ sự khôn ngoan mình mà đánh vỡ Ra-háp. 13 Thần Chúa điểm trang các từng trời; Tay Chúa đấm lũng rắn thoảng qua lẹ. 14 Kìa, ấy chỉ là biên giới của các đường lối Ngài; Ta được nghe tiếng nói về Chúa xầm xì nhỏ thay! Nhưng ai hiểu rõ tiếng sấm của quyền năng Ngài?

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn