VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Trang Chủ | Mục Lục | Ê-xơ-tê | Gióp 41 | Gióp 42 | Thi-thiên

Gióp 42:10

42 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

10 Vậy, khi Gióp đã cầu nguyện cho bạn hữu mình rồi, Đức Giê-hô-va bèn đem người ra khỏi cảnh khốn người, và ban lại cho Gióp bằng gấp bằng hai các tài sản mà người đã có trước.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn