VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Ê-xơ-tê | Gióp 4 | Gióp 5 | Gióp 6 | Thi-thiên

Gióp 5:6-11

5 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

6 Vì sự hoạn nạn chẳng phải từ bụi cát sanh ra, Sự khốn khó chẳng do đất nảy lên; 7 Nhưng loài người sanh ra để bị khốn khó, Như lằn lửa bay chớp lên không. 8 Song tôi, tôi sẽ tìm cầu Đức Chúa Trời, Mà phó duyên cớ tôi cho Ngài; 9 Ngài làm công việc lớn lao, không sao dò xét được, Làm những sự diệu kỳ, không thể đếm cho đặng; 10 Ngài ban mưa xuống mặt đất, Cho nước tràn đồng ruộng, 11 Nhắc lên cao những kẻ bị hạ xuống, Và cứu đỡ những người buồn thảm cho được phước hạnh.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn