VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Ê-xơ-tê | Gióp 4 | Gióp 5 | Gióp 6 | Thánh Thi

Gióp 5

5 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Anh hãy kêu xin. Nhưng ai sẽ đáp lời anh? Anh sẽ quay về cầu cứu ai trong các thiên thần? 2 Lòng căm hờn giết chết kẻ ngu muội, Lòng ganh tị giết hại kẻ dại dột. 3 Chính tôi thấy kẻ ngu muội đâm rễ, Nhưng trong khoảnh khắc, nhà cửa nó bị rủa sả. 4 Con cái nó không được an ninh, Chúng bị chèn ép tại cổng thành mà không ai cứu giúp. 5 Kẻ đói ăn mùa màng chúng gặt, Ngay cả phần mọc lên giữa gai góc; Và kẻ khát thèm muốn của cải chúng. 6 Vì hoạn nạn chẳng ra từ cát bụi, Và khổ nhọc cũng không nẩy mầm từ đất đai. 7 Nhưng con người sanh ra để đau khổ Như chớp lửa luôn bay xẹt lên cao. 8 Phần tôi, tôi sẽ cầu cứu Đức Chúa Trời, Tôi sẽ trình lên Ngài trường hợp của tôi. 9 Ngài làm những việc lớn lao không sao dò thấu, Những việc diệu kỳ không ai đếm nổi. 10 Ngài cho mưa rơi xuống đất, Nước thấm nhuần cánh đồng. 11 Ngài nâng cao người hèn hạ, Bảo vệ người tang chế. 12 Ngài phá tan âm mưu kẻ quỷ quyệt, Điều gì tay chúng toan làm cũng không thành. 13 Ngài bắt kẻ khôn ranh sa vào chính mưu chước họ, Và mưu kế kẻ gian giảo bị đánh bại nhanh chóng. 14 Ban ngày chúng gặp phải tối tăm, Giữa trưa chúng mò mẫm như trong đêm tối. 15 Nhưng Ngài cứu người khốn cùng khỏi lưỡi gươm, Khỏi miệng và tay quân cường bạo. 16 Nhờ đó người nghèo khổ có hy vọng, Và kẻ gian ác ngậm miệng lại. 17 Này, phước thay cho người được Đức Chúa Trời răn dạy! Vậy xin anh đừng khinh thuờng sự sửa trị của Đấng Toàn Năng. 18 Ngài gây thương tích, nhưng rồi Ngài sẽ rịt bó vết thương, Ngài đánh đau, nhưng rồi chính Ngài sẽ chữa lành. 19 Anh có gặp nguy nan sáu bảy lần, Ngài vẫn giải cứu anh. 20 Trong cơn đói kém, Ngài cứu anh khỏi chết, Trong chiến tranh, khỏi quyền lực của gươm dao. 21 Anh sẽ được che chở khỏi miệng lưỡi nói hành, Anh sẽ chẳng sợ khi tai vạ đập phá tan hoang. 22 Anh sẽ nhạo cười tai ương và đói kém, Thú rừng anh cũng chẳng sợ chi, 23 Vì anh sẽ kết ước với đá ngoài đồng ruộng, Và thú rừng hoang dã sẽ làm hòa với anh. 24 Anh sẽ biết chắc lều trại anh phát đạt, Anh sẽ kiểm soát bầy súc vật và chẳng thiếu con nào. 25 Anh sẽ thấy dòng dõi anh đông đúc, Con cháu anh như cỏ ngoài đồng. 26 Anh sẽ vào mồ với tuổi thọ sức dai Như bó lúa đến sân đạp đúng mùa. 27 Đó là điều chúng tôi đã tìm hiểu, và nhận biết là đúng. Anh hãy nghe tôi, rồi chính anh sẽ kinh nghiệm điều ấy.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn