VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thánh Thi 1 | Thánh Thi 2 | Châm Ngôn

Thánh Thi 1

1 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Phước cho người nào Không đi theo mưu kế kẻ ác, Không đứng trong đường tội nhân, Không ngồi chung với kẻ nhạo báng. 2 Nhưng vui thích trong thánh luật của CHÚA, Ngày đêm suy ngẫm thánh luật ấy. 3 Người ấy sẽ như cây trồng bên dòng nước, Sinh hoa quả đúng mùa, Lá không tàn héo. Mọi việc người làm đều thạnh vượng. 4 Kẻ ác không được như vậy, Nhưng chúng nó giống như rơm rác, Gió cuốn bay đi. 5 Nên kẻ ác sẽ không đứng nổi trong ngày phán xử, Tội nhân sẽ không được ở trong hội người công chính. 6 Vì CHÚA biết đường lối người công chính, Nhưng đường lối kẻ ác sẽ bị diệt vong.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn