VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thánh Thi 1 | Thánh Thi 2 | Thánh Thi 3 | Châm Ngôn

Thánh Thi 2

2 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Tại sao các nước náo loạn? Các dân mưu phản hư không? 2 Các vua trần gian nổi dậy, Các lãnh tụ cùng nhau hội nghị chống CHÚA Và Đấng xức dầu của Ngài. (Họ bảo:) 3 "Chúng ta hãy bẻ ách, Tháo cùm của họ khỏi chúng ta." 4 Đấng ngự trên trời cười, Chúa chế nhạo chúng nó. 5 Bấy giờ, trong cơn thịnh nộ, Ngài khiển trách chúng nó. Trong cơn giận dữ, Ngài làm chúng nó kinh hoàng. 6 Thật vậy, chính Ta đã lập vua Ta trên Si-ôn, Là núi thánh Ta. 7 Ta sẽ truyền sắc chỉ của CHÚA. Ngài phán cùng Ta: "Con là con Ta, Ngày nay, chính Ta đã sinh con." 8 Hãy cầu xin Ta, Ta sẽ ban cho con các nước làm cơ nghiệp, Và toàn thể quả đất làm tài sản. 9 Con sẽ cai trị chúng nó bằng cây gậy sắt, Đập tan chúng nó như đồ gốm. 10 Vì vậy, hỡi các vua, hãy khôn ngoan. Hỡi các lãnh tụ trần gian, hãy nhận lời khuyên bảo. 11 Hãy kính sợ mà phục vụ CHÚA. Hãy run rẩy mà vui mừng. 12 Hãy hôn con, e người nổi giận, Và ngươi phải bị diệt vong trên đường. Vì cơn thịnh nộ Ngài bừng lên tức khắc. Phước cho người nào trú ẩn nơi Ngài.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn