VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Ê-xơ-tê | Gióp 4 | Gióp 5 | Gióp 6 | Thi-thiên

Gióp 5:9

5 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

9 Ngài làm công việc lớn lao, không sao dò xét được, Làm những sự diệu kỳ, không thể đếm cho đặng;

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn