VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 103 | Thi-thiên 104 | Thi-thiên 105 | Châm-ngôn

Thi-thiên 104:33

104 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

33 Hễ tôi sống bao lâu, tôi sẽ hát xướng cho Đức Giê-hô-va bấy lâu; Hễ tôi còn chừng nào, tôi sẽ hát ngợi khen Đức Chúa Trời tôi chừng nấy.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn