VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 103 | Thi-thiên 104 | Thi-thiên 105 | Châm-ngôn

Thi-thiên 104:34

104 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

34 Nguyện sự suy gẫm tôi đẹp lòng Ngài; Tôi sẽ vui vẻ nơi Đức Giê-hô-va.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn