VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 110 | Thi-thiên 111 | Thi-thiên 112 | Châm-ngôn

Thi-thiên 111:10

111 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

10 Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự khôn ngoan; Phàm kẻ nào giữ theo điều răn Ngài có trí hiểu. Sự ngợi khen Ngài còn đến đời đời.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn