VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thánh Thi 110 | Thánh Thi 111 | Thánh Thi 112 | Châm Ngôn

Thánh Thi 111

111 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Ha-lê-lu-gia! Tôi sẽ hết lòng cảm tạ CHÚA Giữa hội của những người ngay thẳng. 2 Các việc của CHÚA đều vĩ đại; Tất cả những ai yêu thích những việc ấy đều nên suy gẫm. 3 Công việc của Ngài vinh hiển và uy nghi, Đức công chính của Ngài còn đến muôn đời. 4 Ngài làm những việc diệu kỳ đáng ghi nhớ. CHÚA ban ân huệ và có lòng thương xót. 5 Ngài ban thực phẩm cho những người kính sợ Ngài; Ngài luôn luôn ghi nhớ giao ước Ngài. 6 Ngài đã bày tỏ cho dân Ngài những công việc quyền năng Bằng cách ban cho họ những sản nghiệp của các nước. 7 Công việc của tay Ngài là trung tín và công bình; Mọi mạng lệnh của Ngài đều đáng tin cậy, 8 Được vững lập đời đời để thi hành Trong sự chân thật và ngay thẳng. 9 Ngài ban cho dân Ngài sự cứu chuộc; Ngài truyền lập giao ước Ngài đến đời đời. Danh Ngài là thánh và đáng kính sợ. 10 Kính sợ CHÚA là khởi đầu của sự khôn ngoan. Tất cả những ai làm theo các mạng lệnh Ngàim được nhiều sáng suốt. Nguyện lời ca ngợi Ngài còn đến đời đời.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn