VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 114 | Thi-thiên 115 | Thi-thiên 116 | Châm-ngôn

Thi-thiên 115:13

115 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

13 Ngài sẽ ban phước cho những kẻ kính sợ Đức Giê-hô-va, Hoặc nhỏ hay lớn đều cũng vậy.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn