VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thánh Thi 114 | Thánh Thi 115 | Thánh Thi 116 | Châm Ngôn

Thánh Thi 115

115 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Không phải chúng tôi, lạy CHÚA, không phải chúng tôi; Nhưng vinh quang xứng đáng thuộc về danh Chúa, Vì tình yêu thương và lòng thành tín của Ngài. 2 Tại sao các nước dám hỏi rằng: Đức Chúa Trời của chúng nó ở đâu? 3 Đức Chúa Trời chúng ta ở trên trời, Ngài làm bất cứ điều gì Ngài muốn. 4 Các tượng thần của chúng nó là bạc và vàng; Là sản phẩm do tay người làm ra. 5 Các tượng ấy có miệng nhưng không nói được, Có mắt nhưng không thấy; 6 Có tai nhưng không nghe được, Có mũi nhưng không ngửi; 7 Có tay nhưng không cảm thấy gì, Có chân nhưng không đi; Và cuống họng không có tiếng thở. 8 Những kẻ tạc các tượng thần sẽ trở nên giống như các tượng ấy; Và tất cả những kẻ tin cậy các tượng ấy cũng như vậy. 9 Hỡi Y-sơ-ra-ên, hãy tin cậy nơi CHÚA; Vì chính Ngài là sự giúp đỡ và thuẫn che chở các ngươi. 10 Hỡi nhà A-rôn, hãy tin cậy nơi CHÚA; Vì chính Ngài là sự giúp đỡ và thuẫn che chở các ngươi. 11 Hỡi những người kính sợ CHÚA, hãy tin cậy nơi CHÚA; Vì chính Ngài là sự giúp đỡ và thuẫn che chở các ngươi. 12 CHÚA lưu tâm đến chúng ta và sẽ chúc phước cho chúng ta. Ngài sẽ chúc phước cho nhà Y-sơ-ra-ên; Ngài sẽ chúc phước cho nhà A-rôn. 13 Ngài sẽ chúc phước cho những người kính sợ CHÚA, Cả lớn lẫn nhỏ. 14 Nguyện CHÚA làm các ngươi gia tăng, Cả các ngươi và con cháu các ngươi. 15 Nguyện các ngươi được CHÚA ban phước, Là Đấng làm nên trời và đất. 16 Các tầng trời cao nhất y thuộc về CHÚA Nhưng Ngài ban đất cho loài người. 17 Những kẻ chết không ca ngợi CHÚA; Mọi kẻ đi xuống Âm Phủ cũng không. 18 Nhưng chúng tôi sẽ ca tụng CHÚA Từ nay cho đến đời đời. Ha-lê-lu-gia!

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn