VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thánh Thi 113 | Thánh Thi 114 | Thánh Thi 115 | Châm Ngôn

Thánh Thi 114

114 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Khi Y-sơ-ra-ên ra đi từ Ai-cập, Khi nhà Gia-cốp rời khỏi một dân nói tiếng ngoại quốc. 2 Giu-đa trở nên đền thánh của Ngài, Y-sơ-ra-ên trở nên dân Ngài cai trị. U 3 Biển thấy và chạy trốn; Sông Giô-đanh chảy ngược trở lui. 4 Các núi nhảy lên như chiên đực; Các đồi nhảy vọt như chiên con. 5 Hỡi biển, tại sao ngươi chạy trốn? Hỡi sông Giô-đanh, sao ngươi chảy ngược trở lui? 6 Hỡi các núi, sao các ngươi nhảy lên như chiên đực; Hỡi các đồi, sao các ngươi nhảy vọt như chiên con? 7 Hỡi đất, hãy run rẩy trước mặt Chúa; Tức là trước mặt Đức Chúa Trời của Gia-cốp; 8 Đấng biến tảng đá thành ao nước; Đá cứng thành suối nước.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn