VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 117 | Thi-thiên 118 | Thi-thiên 119 | Châm-ngôn

Thi-thiên 118:24

118 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

24 Nầy là ngày Đức Giê-hô-va làm nên, Chúng tôi sẽ mừng rỡ và vui vẻ trong ngày ấy.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn