VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 116 | Thi-thiên 117 | Thi-thiên 118 | Châm-ngôn

Thi-thiên 117

117 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

1 Hỡi các nước, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va; Hỡi các dân, khá ca tụng Ngài! 2 Vì sự nhân từ Ngài rất lớn cho chúng ta; Sự chân thật Đức Giê-hô-va còn đến đời đời. Ha-lê-lu-gia!

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn