VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Kinh Thánh

Home | Index | Job | Psalms 116 | Psalms 117 | Psalms 118 | Proverbs

Psalms 117

117 BIBLE VERSIONS

1 Praise Yahweh, all you nations! Extol him, all you peoples! 2 For his loving kindness is great toward us. Yahweh's faithfulness endures forever. Praise Yah! Psalm 118

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn

Lịch Đọc Kinh Thánh :: Câu Gốc Yêu Thích :: Cài Đặt Kinh Thánh Vào Website