VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 117 | Thi-thiên 118 | Thi-thiên 119 | Châm-ngôn

Thi-thiên 118:26

118 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

26 Đáng ngợi khen đấng nhân danh Đức Giê-hô-va mà đến! Từ nơi nhà Đức Giê-hô-va chúng tôi đã chúc tụng người.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn