VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 117 | Thi-thiên 118 | Thi-thiên 119 | Châm-ngôn

Thi-thiên 118:27

118 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

27 Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, Ngài đã ban cho chúng tôi ánh sáng. Hãy cột bằng dây con sinh Vào các sừng bàn thờ.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn