VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 117 | Thi-thiên 118 | Thi-thiên 119 | Châm-ngôn

Thi-thiên 118:28

118 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

28 Chúa là Đức Chúa Trời tôi, tôi sẽ cảm tạ Chúa; Chúa là Đức Chúa Trời tôi, tôi sẽ tôn cao Chúa.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn