VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 117 | Thi-thiên 118 | Thi-thiên 119 | Châm-ngôn

Thi-thiên 118:4-6

118 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

4 Nguyện những người kính sợ Đức Giê-hô-va nói rằng, Sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. 5 Trong gian truân tôi cầu khẩn Đức Giê-hô-va; Đức Giê-hô-va bèn đáp lời tôi, để tôi nơi rộng rãi, 6 Đức Giê-hô-va binh vực tôi, tôi chẳng sợ; Loài người sẽ làm chi tôi?

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn