VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 124 | Thi-thiên 125 | Thi-thiên 126 | Châm-ngôn

Thi-thiên 125:2

125 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

2 Các núi vây quanh Giê-ru-sa-lem thể nào, Đức Giê-hô-va vây phủ dân sự Ngài thể ấy. Từ rày cho đến đời đời.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn