VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thánh Thi 124 | Thánh Thi 125 | Thánh Thi 126 | Châm Ngôn

Thánh Thi 125

125 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Những người tin cậy nơi CHÚA như núi Si-ôn, Sẽ không lay chuyển nhưng vẫn tồn tại đời đời. 2 Các núi bao quanh Giê-ru-sa-lem thể nào Thì CHÚA cũng bao phủ dân Ngài thể ấy Từ nay cho đến đời đời. 3 Vì cây gậy của kẻ ác sẽ không còn cai trị Trên phần sản nghiệp của người công chính; Để người công chính cũng sẽ không Đưa tay ra làm điều ác. 4 Lạy CHÚA, xin hãy ban phúc lành Cho người lành và người có lòng ngay thẳng. 5 Nhưng những kẻ trở gót theo đường cong quẹo, CHÚA sẽ đày ảim chúng cùng với những kẻ làm ác. Nguyện Y-sơ-ra-ên được bình an.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn