VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 131 | Thi-thiên 132 | Thi-thiên 133 | Châm-ngôn

Thi-thiên 132:1-10

132 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

1 Đức Giê-hô-va ôi! xin nhớ lại Đa-vít, Và các sự khổ nạn của người; 2 Thể nào người thề cùng Đức Giê-hô-va, Và hứa nguyện với Đấng Toàn năng của Gia-cốp: 3 Tôi hẳn không vào trại mình ở, Chẳng lên giường tôi nghỉ, 4 Không cho mắt tôi ngủ, Cũng không cho mí mắt tôi nghỉ nhọc, 5 Cho đến chừng tôi tìm được một chỗ cho Đức Giê-hô-va, Một nơi ở cho Đấng Toàn năng của Gia-cốp! 6 Kìa, chúng tôi có nghe nói về hòm giao ước tại Ê-phơ-rát, Có tìm đặng hòm ấy trong đồng bằng Gia-a. 7 Chúng tôi sẽ vào nơi ở Ngài, Thờ lạy trước bệ chân Ngài. 8 Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy chỗi dậy đặng vào nơi an nghỉ Ngài, Với hòm về sự năng lực Ngài! 9 Nguyện thầy tế lễ Chúa được mặc sự công bình, Kẻ thánh của Chúa reo mừng. 10 Vì cớ Đa-vít, là kẻ tôi tớ Chúa, Xin chớ xô đẩy mặt đấng chịu xức dầu của Chúa.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn