VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 133 | Thi-thiên 134 | Thi-thiên 135 | Châm-ngôn

Thi-thiên 134:1-2

134 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

1 Hỡi các tôi tớ Đức Giê-hô-va, là kẻ ban đêm đứng tại nhà Ngài, Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va! 2 Hãy giơ tay lên hướng về nơi thánh, Và ngợi khen Đức Giê-hô-va!

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn