VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 133 | Thi-thiên 134 | Thi-thiên 135 | Châm-ngôn

Thi-thiên 134:3

134 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

3 Nguyện Đức Giê-hô-va, là Đấng dựng nên trời đất. Từ Si-ôn ban phước cho ngươi!

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn