VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 138 | Thi-thiên 139 | Thi-thiên 140 | Châm-ngôn

Thi-thiên 139:10

139 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

10 Tại đó tay Chúa cũng sẽ dẫn dắt tôi, Tay hữu Chúa sẽ nắm giữ tôi.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn