VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 138 | Thi-thiên 139 | Thi-thiên 140 | Châm-ngôn

Thi-thiên 139:14a

139 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

14 Tôi cảm tạ Chúa, vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng. Công việc Chúa thật lạ lùng, lòng tôi biết rõ lắm.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn