VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 138 | Thi-thiên 139 | Thi-thiên 140 | Châm-ngôn

Thi-thiên 139:4

139 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

4 Vì lời chưa ở trên lưỡi tôi, Kìa, hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã biết trọn hết rồi.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn