VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 1 | Thi-thiên 2 | Châm-ngôn

Thi-thiên 1:2

1 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

2 Song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va, Và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn