VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 1 | Thi-thiên 2 | Châm-ngôn

Thi-thiên 1:5

1 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

5 Bởi cớ ấy kẻ ác chẳng đứng nổi trong ngày đoán xét, Tội nhân cũng không được vào hội người công bình.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn