VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 21 | Thi-thiên 22 | Thi-thiên 23 | Châm-ngôn

Thi-thiên 22:3

22 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

3 Còn Chúa là thánh, Ngài là Đấng ngự giữa sự khen ngợi của Y-sơ-ra-ên.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn