VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 22 | Thi-thiên 23 | Thi-thiên 24 | Châm-ngôn

Thi-thiên 23:3

23 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

3 Ngài bổ lại linh hồn tôi, Dẫn tôi vào các lối công bình, vì cớ danh Ngài.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn