VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 23 | Thi-thiên 24 | Thi-thiên 25 | Châm-ngôn

Thi-thiên 24:1-6

24 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

1 Đất và muôn vật trên đất, Thế gian và những kẻ ở trong đó, đều thuộc về Đức Giê-hô-va. 2 Vì Ngài đã lập đất trên các biển, Và đặt nó vững trên các nước lớn. 3 Ai sẽ được lên núi Đức Giê-hô-va? Ai sẽ được đứng nổi trong nơi thánh của Ngài? 4 Ấy là người có tay trong sạch và lòng thanh khiết, Chẳng hướng linh hồn mình về sự hư không, Cũng chẳng thề nguyện giả dối. 5 Người ấy sẽ được phước từ nơi Đức Giê-hô-va, Và sự công bình từ nơi Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi người. 6 Ấy là dòng dõi của những người tìm kiếm Đức Giê-hô-va, Tức là những người tìm kiếm mặt Đức Chúa Trời của Gia-cốp.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn