VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thánh Thi 23 | Thánh Thi 24 | Thánh Thi 25 | Châm Ngôn

Thánh Thi 24

24 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Quả đất và mọi vật trên đất, Thế giới và những người sống trên nó, Đều thuộc về CHÚA. 2 Vì Ngài đã lập nền quả đất trên biển, Và thiết lập nó trên các sông. 3 Ai sẽ lên núi của CHÚA? Ai sẽ đứng trong nơi thánh Ngài? 4 Ấy là người có tay trong sạch và lòng thanh khiết, Không hướng linh hồn mình vào điều sai lầm, Không thề nguyện giả dối. 5 Người ấy sẽ nhận được phước từ CHÚA, Và sự công chính từ Đức Chúa Trời, là Đấng cứu rỗi người. 6 Ấy là dòng dõi những người tìm kiếm Ngài, Tức là những người tìm kiếm mặt Đức Chúa Trời của Gia-cốp. Sê-la. 7 Hỡi các cổng, hãy nhấc đầu lên, Hỡi các cửa đời đời, hãy nâng cao lên, Để vua vinh hiển ngự vào. 8 Vua vinh hiển này là ai? Ấy là CHÚA dũng lực và quyền năng, CHÚA quyền năng nơi chiến trận. 9 Hỡi các cổng, hãy nhấc đầu lên, Hỡi các cửa đời đời, hãy nâng cao lên. Để vua vinh hiển ngự vào. 10 Vua vinh hiển này là ai? Ấy là CHÚA Vạn Quân. Chính Ngài là vua vinh hiển. Sê-la.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn