VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 28 | Thi-thiên 29 | Thi-thiên 30 | Châm-ngôn

Thi-thiên 29:11

29 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

11 Đức Giê-hô-va sẽ ban sức mạnh cho dân sự Ngài; Đức Giê-hô-va sẽ chúc phước bình an cho dân sự Ngài.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn