VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 29 | Thi-thiên 30 | Thi-thiên 31 | Châm-ngôn

Thi-thiên 30:11

30 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

11 Ngài đã đổi sự buồn rầu tôi ra sự khoái lạc, Mở áo tang tôi, và thắt lưng tôi bằng vui mừng;

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn