VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 29 | Thi-thiên 30 | Thi-thiên 31 | Châm-ngôn

Thi-thiên 30:12b

30 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

12 Hầu cho linh hồn tôi hát ngợi khen Chúa không nín lặng. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi, tôi sẽ cảm tạ Chúa đến đời đời.

(c) 2023 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn