VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 29 | Thi-thiên 30 | Thi-thiên 31 | Châm-ngôn

Thi-thiên 30:4

30 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

4 Hỡi các thánh của Đức Giê-hô-va, hãy hát ngợi khen Ngài, Cảm tạ sự kỷ niệm thánh của Ngài.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn