VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 29 | Thi-thiên 30 | Thi-thiên 31 | Châm-ngôn

Thi-thiên 30:7

30 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

7 Hỡi Đức Giê-hô-va, nhờ ơn Ngài núi tôi được lập vững bền; Ngài ẩn mặt đi, tôi bèn bối rối.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn