VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 32 | Thi-thiên 33 | Thi-thiên 34 | Châm-ngôn

Thi-thiên 33:11

33 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

11 Mưu của Đức Giê-hô-va được vững lập đời đời, ý tưởng của lòng Ngài còn đời nầy sang đời kia.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn