VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thánh Thi 32 | Thánh Thi 33 | Thánh Thi 34 | Châm Ngôn

Thánh Thi 33

33 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Hỡi những người trung tín, hãy reo mừng trong CHÚA. Ca ngợi Ngài là điều thích đáng cho người ngay thẳng. 2 Hãy dùng đàn hạc ca ngợi CHÚA, Hãy ca tụng Ngài với đàn lia mười dây. 3 Hãy hát cho Ngài một bài ca mới. Hãy gẩy đàn dây thật hay với tiếng reo vang. 4 Vì lời CHÚA là ngay thẳng, Mọi công việc của Ngài đều thành tín. 5 CHÚA yêu công bình và chính trực, Đất đầy dẫy tình yêu thương của Ngài. 6 Các tầng trời do lời CHÚA làm nên, Tất cả các thiên thể nhờ hơi thở của miệng Ngài mà có. 7 Ngài dồn nước biển thành từng khối, Ngài chứa nước các vực sâu trong kho. 8 Cả trái đất hãy kính sợ CHÚA, Cả nhân loại hãy khiếp sợ Ngài. 9 Vì chính Ngài phán, mọi vật liền có, Ngài truyền, mọi vật được lập vững bền. 10 CHÚA phá tan mưu kế của các nước, Làm hỏng chương trình của các dân. 11 Mưu của CHÚA đứng vững muôn đời, Chương trình của Ngài còn từ đời này đến đời kia. 12 Phước cho nước nào có CHÚA làm Đức Chúa Trời mình, Dân tộc nào được Ngài chọn làm cơ nghiệp. 13 Từ trên trời CHÚA nhìn xuống, Ngài thấy tất cả con cái loài người. 14 Từ nơi Ngài ngự, Ngài xem xét tất cả cư dân trên đất. 15 Ngài là Đấng nắn ra lòng dạ mọi người, Ngài quan sát mọi hành động của họ. 16 Vua không được giải cứu nhờ binh đông, Dũng sĩ không được giải thoát nhờ sức mạnh mình. 17 Nhờ ngựa chiến để giải cứu là hão huyền, Dù nó có nhiều sức mạnh nhưng không cứu thoát được. 18 Kìa, mắt CHÚA đoái xem người kính sợ Ngài, Và kẻ trông cậy nơi tình yêu thương của Ngài. 19 Để cứu linh hồn họ khỏi chết, Và bảo tồn mạng sống họ trong cơn đói kém. 20 Linh hồn chúng tôi trông cậy nơi CHÚA, Ngài là sự tiếp trợ và thuẫn đỡ cho chúng tôi. 21 Vì trong Ngài lòng chúng tôi vui mừng, Vì chúng tôi tin cậy nơi danh thánh Ngài. 22 Lạy CHÚA, nguyện tình yêu thương Ngài giáng trên chúng tôi, Vì chúng tôi hy vọng nơi Ngài.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn