VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thánh Thi 31 | Thánh Thi 32 | Thánh Thi 33 | Châm Ngôn

Thánh Thi 32

32 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Phước cho người nào Có sự vi phạm được tha thứ, Tội lỗi mình được khỏa lấp. 2 Phước cho người nào CHÚA không quy tội ác cho, Và trong tâm linh không có sự gian dối. 3 Khi tôi nín lặng, Xương cốt tôi tiêu mòn Và rên siết suốt ngày. 4 Vì ngày đêm, Tay Ngài đè nặng trên tôi, Sinh lực tôi tiêu hao Như sương gặp nắng hạ. 5 Tôi đã thú tội cùng Ngài, Không giấu tội ác tôi. Tôi nói: "Tôi sẽ xưng Các sự vi phạm tôi cùng CHÚA, Và Ngài đã tha thứ Tội lỗi gian ác tôi." 6 Vì vậy, hết thảy những người trung tín, Hãy cầu nguyện cùng Ngài đang khi có thể gặp được. Dù khi có nước lụt lớn dâng lên Cũng không đụng đến người. 7 Ngài là nơi trú ẩn cho tôi, Ngài gìn giữ tôi khỏi hoạn nạn, Ngài bao phủ tôi bằng những bài ca giải cứu. 8 Ta sẽ dạy dỗ ngươi, chỉ cho ngươi con đường phải đi. Mắt Ta hằng chăm nom cố vấn ngươi. 9 Đừng như con ngựa, con la, Là vật vô tri; Phải dùng hàm thiếc, dây cương để kiềm chế miệng nó. Nếu không, chúng sẽ không đến gần ngươi. 10 Kẻ ác có nhiều nỗi đau đớn, Nhưng người tin cậy CHÚA Được tình yêu thương bao phủ họ. 11 Hỡi những người trung tín, Hãy vui mừng và hân hoan trong CHÚA. Hỡi những người có lòng ngay thẳng, Hãy reo mừng.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn