VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 32 | Thi-thiên 33 | Thi-thiên 34 | Châm-ngôn

Thi-thiên 33:12

33 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

12 Nước nào có Giê-hô-va làm Đức Chúa Trời mình, Dân tộc nào được Ngài chọn làm cơ nghiệp mình có phước thay!

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn